Algemene Voorwaarden

Artikel 1 ALGEMEEN
1.1 Deze algemene voorwaarden (verder: voorwaarden) zijn puur en alleen van toepassing op de website wijnflix.nl onderdeel van het bedrijf Wijnstart. De gebruiker van de Voorwaarden; Consument: de wederpartij van Wijnstart in wiens opdracht en/of voor wiens rekening producten worden geleverd; Overeenkomst: de overeenkomst tussen Wijnstart en de Consument.

Artikel 2 TOEPASSELIJKHEID
2.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst van Wijnstart, met uitsluiting van eventueel door de Consument gehanteerde algemene voorwaarden.
2.2 De Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op door Wijnstart ingeschakeld personeel, ingeschakelde tussenpersonen of andere derden en op personeel, tussenpersonen of andere derden waarvan de Consument zich bedient.
2.3 Het vragen van een offerte, het doen van een bestelling en/of het accepteren van een aanbieding houdt in dat de Consument de toepasselijkheid van de Voorwaarden aanvaardt.
2.4 Van het in de Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

Artikel 3 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
3.1 Wijnstart is gerechtigd bestellingen of opdrachten te weigeren of aan de uitvoering van bestellingen/op-drachten nadere voorwaarden te verbinden.

Artikel 4 AANBIEDINGEN
4.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
4.2 Wijnstart kan niet aan een aanbieding worden gehouden indien de aanbieding of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Wijnstart niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4.4 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 5 PRIJZEN; BETALINGEN
5.1 De op de website van Wijnstart, wijnflix.nl vermelde prijzen zijn inclusief BTW. De prijzen worden vermeld onder het voorbehoud van prijswijzigingen en/of typefouten.
5.2 Betaling dient te geschieden vóór de levering. Bij gebreke van tijdige betaling is Wijnstart gerechtigd de levering (en de daarmee verband houdende leveringen/over-eenkomsten) op te schorten.

Artikel 6 LEVERING
6.1 Levering geschiedt vanaf het magazijn van Wijnstart of van derde partijen, tenzij anders overeengekomen. Wijnstart is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de uitvoering van de vervoersovereenkomst met de eventuele externe vervoerder die door Wijnstart is ingeschakeld.
6.2 Indien de Consument de levering weigert of nalatig is met de afnamen daarvan, worden de voor de Consument bestemde producten opgeslagen voor rekening en risico van de Consument totdat de Consument de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst is nagekomen. De kosten verbonden aan de opslag komen volledig voor rekening van de Consument.
6.3 Wijnstart levert geen alcoholische producten aan personen die jonger zijn dan 18 jaar. De Consument dient zich desgewenst te legitimeren, ook bij aflevering van een bestelling via internet.

Artikel 7 GARANTIE
7.1 Wijnstart staat er voor in dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen die daaraan mogen worden gesteld. De garantie geldt gedurende een periode van twee weken na levering. Eventuele gebreken dienen binnen twee weken na levering aan Siersma Wijnadvies te worden gemeld.
7.2 Indien een product een gebrek vertoont, zal Wijnstart – naar haar keuze – zorgdragen voor vervanging van het geleverde product dan wel zal de overeenkomst worden ontbonden.

Artikel 8 EIGENDOMSVOORBEHOUD
8.1 Het eigendom van het door Wijnstart geleverde product gaat eerst over op de Consument nadat de Consument volledig heeft voldaan aan al hetgeen de Consument uit hoofde van de daarop betrekking hebbende Overeenkomst aan Wijnstart is verschuldigd.
8.2 Het is de Consument niet toegestaan de door Wijnstart geleverde producten te verkopen, door te leveren, te vervreemden, te bezwaren en/of te gebruiken zolang het eigendom op de Consument niet is overgegaan.

Artikel 9 RECLAMES
9.1 De Consument dient het product op het moment van levering of zo spoedig daarna te onderzoeken. Eventuele zichtbare gebreken dient de Consument binnen drie werkdagen na levering schriftelijk aan Wijnstart te melden met retourzending van het gebrekkige product.

Artikel 10 BETALING
10.1 De door Wijnstart te leveren producten dienen vooruit te worden betaald, tenzij anders met consument/afnemer afgesproken
10.2 Voor zover geen vooruitbetaling plaatsvindt, dient de aan de Consument verzonden factuur van Wijnstart te worden voldaan binnen 7 dagen na de factuurdatum, bij gebreke waarvan de Consument na verloop van die termijn van rechtswege in verzuim is.
10.3 Bij gebreke van tijdige betaling zijn (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd en eventueel verschuldigde rente met een minimum van € 75 excl. BTW.
10.4 Betalingen in mindering op het aan Wijnstart verschuldigde strekken eerst in mindering op de verschuldigde kosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en daarna in mindering op de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 11 VRIJWARING
11.1 De Consument vrijwaart Wijnstart voor aanspraken van derden verband houdende met of ten gevolge van de levering van producten door Wijnstart en/of door haar verstrekte adviezen.
11.2 Wordt Wijnstart door derden aangesproken, dan is de Consument gehouden Wijnstart zowel in- als buitenrechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van de Consument in dat geval mag worden verwacht. Neemt de Consument geen adequate maatregelen, dan is Wijnstart gerechtigd daartoe zelf over te gaan. De daaraan verbonden kosten komen volledig voor rekening van de Consument.

Artikel 12 AANSPRAKELIJKHEID
12.1 De aansprakelijkheid van Wijnstart voor door haar geleverde zaken is beperkt tot de hiervoor sub 7 genoemde garanties.
12.2 Wijnstart is niet aansprakelijk voor gevolgschade, daaronder begrepen ondermeer gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
12.3 Indien Wijnstart aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 13 OVERMACHT
13.1 In geval van overmacht is Wijnstart gerechtigd – naar haar keuze – de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de Overeenkomst te ontbinden door dit (schriftelijk) mee te delen aan de Consument, zonder dat Wijnstart gehouden is tot enige vergoeding van schade.
13.2 Onder overmacht wordt ondermeer verstaan alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Wijnstart geen invloed kan uitoefenen maar waardoor Wijnstart niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt eveneens verstaan werkstakingen bij derden.
13.3 Wijnstart kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten tot een periode van maximaal twee (2) maanden. Na afloop van die termijn is Wijnstart gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat Wijnstart gehouden is tot enige vergoeding van schade.

Artikel 14 INTELECTUEEL EIGENDOM
14.1 De website wijnflix.nl met alle daarin/daarop voorkomende teksten, documenten, beelden en geluid (alles in de ruimste zin bedoeld) zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht daarvan is schriftelijke toestemming van Wijnstart vereist.
14.2 Voorzover Wijnstart op haar internetsite verwijst naar andere sites, zijn die verwijzingen slechts informatief. Wijnstart is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die internetsites.

Artikel 15 DIVERSE
15.1 Indien een bepaling van de Voorwaarden in strijd mocht zijn met de wettelijke voorschriften, zal uitsluitend de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze bepaling worden vervangen door een door Wijnstart vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.
15.2 Wijnstart is gerechtigd haar Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. Na publicatie van de (nieuwe) Voorwaarden zullen deze (nieuwe) Voorwaarden integraal van toepassing zijn.

Artikel 16 TOEPASSELIJK RECHT
16.1 Op alle overeenkomsten van Wijnstart is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
16.2 Geschillen dienen te worden beslist door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Wijnstart. Wijnstart en de Consument zijn ten opzichte van elkaar gehouden eventuele geschillen te trachten in onderling overleg – eventueel onder begeleiding van een professionele mediator – op te lossen.